نحوه ارسال فرایند

مهلت ارسال فرایند به پایان رسیده است.
جهت ارسال فرایند، می بایست 3 مرحله زیر را به صورت کامل انجام دهید.

1- ابتدا "فرم ارسال فرایند" را دانلود نموده و آن را کامل نمایید.

2- اطلاعات اولیه از طریق لینک را ثبت نمایید.

3- فرایند را از طریق "سامانه فعالیت های نوآورانه وزارت بهداشت" جهت داوری به صورت کامل ثبت نمایید.

در صورتی که هر کدام از مراحل بالا به درستی انجام نشود، متاسفانه فرایند شما داوری نخواهد شد.