تماس با ما

تلفن

۰۵١٣٨۴٣٩۴٩۰
کارشناس دبیرخانه
سرکار خانم پوراسماعیل

۰۵١٣٨۴٢۰٣۰۵
دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

رایانامه

mumsedc@mums.ac.ir

کدپستی

٩١٧٧٨٩٩١٩١


نشانی

مشهد،خ دانشگاه، سازمان مرکزی(قرشي)، معاونت آموزشي دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی