اعضاء دبیرخانه دائمی جشنواره شهیدمطهری و کمیته داوری جشنواره

دبیر جشنواره کلان منطقه 9 آمایشی: دکتر فریبرز ثمینی

دبیر کمیته علمی کلان منطقه 9 آمایشی: دکتر علی عمادزاده

دبیر کمیته اجرایی کلان منطقه 9 آمایشی: دکتر رضا پروانه

مسئول دبیرخانه: دکتر مریم نادرزاده

اعضای کمیته علمی کلان منطقه 9 آمایشی:

دکتر فرشید عابدی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر محمدرضا صفدری معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دکتر عقیل اله کیخسروی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دکتر مجتبی کیان مهر معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دکتر محمدرضا رضایی منش سرپرست محترم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 دکتر جواد سرآبادانی مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دکتر عباس مکارم عضو محترم هیئت علمی گروه آموزش پزشکی

دکتر علی شعیبی، معاون محترم آموزشی تخصص و فوق تخصص دانشکده پزشکی

دکتر مریم صاحباری معاون محترم آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

دکتر علیرضا صراف شیرازی، معاون محترم آموزشی دانشکده دندانپزشکی

دکتر حسین نگهبان سیوکی، معاون محترم آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی

 دکتر شیوا گل محمدزاده،  معاون محترم آموزشی دانشکده داروسازی

دکتر زهرا سادات منظری، معاون  محترم آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر حسین علیدادی، معاون  محترم آموزشی دانشکده بهداشت

دکتر محمدرضا نورس، معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده طب ایرانی و مکمل

دکتر کیارش قزوینی مدیر محترم گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

دکتر علی عماد زاده مدیر محترم گروه آموزش پزشکی

سرکار خانم دکتر شبنم نیرومند مسئول محترم EDO دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر ترانه موحد مسئول محترم EDO دانشکده دندانپزشکی

دکتر ژیلا طاهرزاده مسئول محترم EDO دانشکده داروسازی

دکتر حسین کریمی مونقی مسئول محترم EDO دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر سارا خادمی مسئول محترم EDO دانشکده پیراپزشکی

دکتر وحید قوامی قنبرآبادی مسئول محترم EDO دانشکده بهداشت

دکتر وحیدرضا عسکری مسئول محترم EDO دانشکده طب ایرانی و مکمل

دکتر مجید خادم رضائیان، دبیر اجرایی مجله افق توسعه محترم مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضای کمیته اجرایی

سرکار خانمها :فاطمه پوراسماعیل، سمیه ناطقی، تکتم عرفانی، مهندس وحیده ذوالفقاری،  دکتر معصومه محمدحسین زاده،  مهندس محبوبه کمالی، زهرا دهودار،  بهجت ظریف، میترا سروش،دکتر میترا حسانی،  آرزو پشوتن، زینب عطری پور

جناب آقایان : دکتر سعید شاهین فر، ، حسین علی نامدار، محمد علی فرشچی، ، سیدجواد نظری هاشمی ، مهندس علی رحمانی، مهندس امیر حسین اصلاحچی

اعضای داوری کمیته تخصصی تدوین و بازنگری برنامه های درسی

جناب آقای دکتر سیدرضا موسوی (سرداور)

جناب آقای دکتر حسین کریمی مونقی

جناب آقای دکتر مجید اکبری

جناب آقای دکتر علیرضا درخشان

سرکار خانم دکتر ترانه موحد

سرکار خانم دکتر مرضیه معراجی

سرکار خانم دکتر مهری یاوری

اعضای داوری کمیته تخصصی یاددهی- یادگیری

جناب آقای دکتر حسین کریمی مونقی (سر داور)

سرکار خانم دکتر لیدا جراحی

سرکار خانم دکتر شبنم نیرومند

سرکار خانم دکتر مینا اکبری راد

سرکار خانم دکتر ژیلا طاهرزاده

اعضای داوری کمیته تخصصی ارزشیابی آموزشی

جناب آقای دکتر عباس مکارم (سر داور)

جناب آقای دکتر مجید صدرزاده

جناب آقای دکتر مجید خزائی

جناب آقای دکتر مسعود حسینی

جناب آقای دکتر امیرحسین جعفریان

سرکار خانم دکتر شیوا گل محمدزاده

سرکار خانم دکتر سارا خادمی

اعضای داوری کمیته تخصصی مدیریت و رهبری آموزشی

جناب آقای دکتر کیارش قزوینی (سر داور)

جناب آقای دکتر حمیدرضا ریحانی

جناب آقای دکتر سیدمجتبی موسوی بزاز

سرکار خانم دکتر مریم امیرچقماقی

سرکار خانم دکتر لیلا مشهدی

سرکار خانم دکترملیحه دادگر مقدم

سرکار خانم شکوفه مسعودی

اعضای داوری کمیته تخصصی یادگیری الکترونیک

جناب آقای دکتر حسن غلامی (سر داور)

جناب آقای دکتر رضا اسدی

جناب آقای دکتر علیرضا صراف شیرازی

جناب آقای دکتر محسن اسدی نژاد

جناب آقای دکتر مجید خادم رضائیان

جناب آقای دکتر وحید قوامی

اعضای داوری کمیته تخصصی طراحی و تولید محصولات آموزشی

جناب آقای دکتر علی عمادزاده (سر داور)

جناب آقای دکتر رضا اخوان

جناب آقای دکتر سیدرضا حبیب زاده

جناب آقای دکتر علی مرادی

سرکار خانم دکتر بیتا عباسی

سرکار خانم دکتر ویدا وکیلی

تماس با ما