معرفی جشنواره شهیدمطهری


جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندها و نیز توسعه فرآیندها و ابداع و ارائه فرآیندهای جدید آموزشی برگزار می گردد. دبیرخانه این جشنواره واقع در مرکز امور هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۸۷ با اهداف ذیل فعالیت خود را آغاز و دنبال نموده است.

الف) شناسائی فرآیند های مطلوب دانشگاهی
ب) ارتقاء فرآیند های جاری آموزشی در دانشگاهها
ج) ابداع ، اصلاح فرآیند ها ، تجهیزات و دستگاهها و لوازم کمک آموزشی.
د)توجه به فرآیند های آموزشی در حال اجراء در دانشگاههای و موسسات آموزش عالی کشور به منظور قدردانی از آنها
هـ) شناسائی و طراحی فرآیند های جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه، دانشکده یا موسسه
و) ایجاد فضای مناسب جهت حضور مناسب اساتید در عرصه تولید علم و دانش مورد استناد جهانی در کتب یا نشریات
ز) ایجاد فضای رقابت سالم در عرصه تولید علم در سطح کشور
ح) ایجاد فرصت های جدید برای اساتید دانشگاهها و موسسات‌ آموزشی و کمک آموزشی
ط) ایجاد بازار فرآیند های آموزشی جهت جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاری در تولید علم
ی) ایجاد بازار برای ارائه و تبادل خدمات آموزشی
این جشنواره سالانه در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار می شود.

جشنواره آموزشی شهید مطهری در شش حیطه زیر برگزار می گردد:
تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
یاددهی و یادگیری
ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)
مدیریت و رهبری آموزشی
یادگیری الکترونیکی
طراحی و تولید محصولات آموزشی

در سطح دانشگاهی هر یک از اعضاء هیئت علمی یا همکاران ایشان حداکثر دو فرآیند آموزشی را به گروه معرفی می نمایند تا پس از تائید گروه وارد میدان رقابت گردد. در این مرحله فرآیندهای اخذ شده با فرآیند استاندارد شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مقایسه می گردد و به هر یک از فرآیندها نمره ای اختصاص می یابد. در پایان براساس نمرات اخذ شده هر یک از فرآیندها ترتیب شده و به ترتیب بیشترین نمره اخذ شده رتبه اول فرآیند مربوطه را اخذ می نماید (فرآیند مطلوب دانشگاهی) .

از فرآیندهای مطلوب دانشگاهی در سطح دانشگاه تقدیر به عمل آمده برای آنها جوایز و ارزش های علمی و ... منظور می گردد. فرآیندهای منتخب دانشگاهی وارد میدان رقابت کشوری شده و پس از اخذ نمرات در هیئت داوری کشوری و رتبه بندی به فرآیندهای برترجوایز، ارزش های علمی و فرصت های مطالعاتی و ... تعلق خواهد گرفت. در سنوات آتی این جشنواره ظرفیت تبدیل شدن به یک جشنواره آموزشی منطقه ای و بین المللی را خواهد داشت.