چهاردهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری(1400-1399)

شیوه نامه داوری

تجلیل و تکریم اساتید عرصه آمـوزش پزشـکی

نحوه ارسال فرآیند

ارسال خلاصه فرآيندهای آموزشی

آیین نامه جشنواره

هدف معرفی و تجليل از فرآيندهای آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری

مهلت ارسال فرایندها تا 20 آذرماه 1399 تمدید شد.