حیطه های شش گانه
 
 

♦ تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

یاددهی و یادگیری

ارزشیابی آموزشی(دانشجو، هیات علمی و برنامه)

مدیریت و رهبری آموزشی

یادگیری الکترونیکی

طراحی و تولید محصولات آموزشی


 
 

زمان برگزاری: اردیبهشت ماه 1397، همزمان با هفته آموزش