جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری

اعضاي كميته داوري جشنواره شهيد مطهري

جناب آقای دکتر حسین کریمی مونقی 
جناب آقای دکتر کیارش قزوینی
جناب آقای دکتر معین تقوی
جناب آقای دکتر فروغی پور
جناب آقای دکتر عبداللهی
جناب آقای دکتر علیرضا اسلامپور 
جناب آقای دکتر آرش بیرقی طوسی
جناب آقای محمدحسین ضیائی
جناب آقای دکتر بسکابادی
جناب آقای دکتر علی عمادزاده
جناب آقای دکتر مجتبی موسوی بزاز
جناب آقای دکتر مهدی یوسفی
جناب آقای دکتر ابراهیم پور
جناب آقای دکترعلی شعیبی
جناب آقای دکتر ناصر شعیبی
جناب آقای دکتر علی تقی پور
جناب آقای دکتر رضا پروانه
جناب آقای دکتر مسعود یوسفی
جناب آقای دکتر عباس مکارم
جناب آقای دکتر مسعود حسینی
جناب آقای دکتر جواد سرآبادانی 
جناب آقای دکتر امیرحسین جعفریان
جناب آقای دکتر علی بهاری
جناب آقای دکتر مهدی طالبی
جناب آقای دکتر محمد اصل زارع
جناب آقای حسنعلی زاهد مقدم
جناب آقای دکتر مجید اکبری
جناب آقای دکتر سعید اسلامی
جناب آقای دکتر رضا اسدی
جناب آقای دکتر سیدرضا موسوی
سرکار خانم دکتر شیوا گل محمد زاده
سرکار خانم دکتر مریم امیر چخماقی
سرکار خانم محمدحسین زاده
سرکار خانم دکتر سودابه شهید ثالث
سرکار خانم دکتر آذر فانی پاکدل
سرکار خانم دکتر ندا وکیلی
سرکار خانم دکتر مریم خالصی
سرکار خانم دکتر ساره حسینی
سرکار خانم شکوفه مسعودی
سرکار خانم دکتر ملیحه دادگر
سرکار خانم مستور
سرکار خانم دکتر کبری اطمینانی
سرکار خانم رویا وطن خواه