جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری

اعضاي كميته علمي جشنواره شهيد مطهري

جناب آقای دکتر فرشید عابدی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

♦ جناب آقای دکتر رضا گنجی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر محمدرضا شگرف نخعی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

جناب آقای دکتر رضا اسماعیلی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

جناب آقای دکتر حمیدرضا میری معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

جناب آقای دکتر محمد اعتضادرضوی مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

♦ جناب آقای دکتر علیرضا خویی رئیس محترم دانشکده پزشکی

♦ جناب آقای دکتر جلیل توکل افشاری رئیس محترم دانشکده طب سنتی

♦ جناب آقای دکتر رضا پروانه معاون محترم اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

♦ سرکار خانم دکتر ملیحه دادگرمقدم مدیر محترم گروه توسعه آموزش دانشکده پزشکی

♦ جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی پور، معاون  محترم آموزشی دانشکده بهداشت

♦ جناب آقای دکتر حسین نگهبان سیوکی، معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی

♦ جناب آقای دکتر حسین کریمی مونقی، معاون  محترم آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

♦ سرکار خانم دکتر مریم امیرچقماقی مسوول محترم EDO دانشکده دندانپزشکی

سرکار خانم دکتر شیوا گل محمدزاده مسوول محترم EDO دانشکده داروسازی