جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری

دبير علمي جشنواره: دكتر محمد اعتضاد رضوي

دبير اجرايي جشنواره: دكتر رضا پروانه

اعضاي كميته علمي

اعضاي كميته داوري

اعضاي كميته اجرايي