جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری

اعضاي كميته علمي جشنواره شهيد مطهري

جناب آقای دکتر محسن فروغی پور

جناب آقای دکتر علی شعیبی
جناب آقای دکتر عباس مکارم
جناب آقای دکتر ابوالفضل خواجوی راد
جناب آقای دکتر علی بهاری
جناب آقای دکتر رضا اسدی
جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی
جناب آقای دکتر علی کاظمیان
جناب آقای دکتر سیامک زارعی قنواتی
جناب آقای دکتر جواد سرآبادانی
جناب آقای دکتر علیرضا خویی
جناب آقای دکتر حسین حسین زاده
جناب آقای دکتر جلیل توکل افشاری
جناب آقای دکتر مجتبی موسوی بزاز
جناب آقای دکتر آرش بیرقی
جناب آقای دکتر مجید اکبری
جناب آقای دکتر حسین کریمی
جناب آقای دکتر علی عمادزاده
جناب آقای دکترعلامحسن خدایی
جناب آقای دکتر شاپور بدیعی اول
جناب آقای دکتر رضا پروانه
جناب آقای دکتر محمدرضا نخعی (نماینده محترم سبزوار)
جناب آقای دکتر موسی سجادی (نماینده محترم گناباد)
جناب آقای دکتر محسن کشاورز( نماینده محترم تربت حیدریه)
جناب آقای دکتر حامد مرتضوی (نماینده محترم بجنورد)
سرکار خانم دکتر اکرم ژیانی فر (نماینده محترم اسفراین)
سرکار خانم دکتر ملیحه عبدالهی (نماینده تربت جام)
سرکار خانم دکتر جمیله قدوسی
سرکار خانم دکتر ملیحه دادگر
سرکار خانم دکترمرضیه معراجی
سرکار خانم دکترزهرا سادات منظری