جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری


ارسال خلاصه فرآيندهای آموزشی جشنواره شهيد مطهري

مهلت ارسال فرايندها:
- مهلت ارسال فرایندها تا هفتم بهمن ماه 1394 تمدید شد.
شرايط پذيرش فرايندها:
- هر شخص حقیقی می تواند حداکثر دو فرایند آموزشی را معرفی نماید.
- فرایندهای اعلامی توسط اعضا هیات علمی و پرسنل بخش بایستی به تایید کلیه همکاران فرایند مربوطه برسد.
- موسسات تولید کننده لوازم آموزشی و کمک آموزشی محدودیتی در معرفی فرایندهای آموزشی برتر خود ندارند.
- فرایند باید دارای گرایش آموزشی فرهنگی باشد.
- فرایند باید موجبات ارتقا آموزش و جایگاه فرهنگ در سیستم آموزشی گردد.
- فرایند باید همکاری گروهی را ترویج کند.
- فرایندهای آموزشی در صورتی مورد بررسی قرار می گیرند که حداقل یک نیم سال اجرا و ارزشیابی شده باشند.
 
روش ارسال فرايندها:

- در فرمت (Word (2003-2007 تنظیم شود.

 - فرايند بايستي به صورت الكترونيك و بر اساس فرمت تعريف شده ارسال خلاصه فرايندها ارسال گردد.

- فايل اصل خلاصه فرايند بصورت الكترونيك و با نام انگليسي فرايند در لينك ارسال خلاصه فرايندها، در قسمت browse ضميمه گردد.

- یکنسخه چاپیاز فرایند همراه با مستندات آن به دبیرخانه جشنواره شهید مطهری، واقع در ساختمان قرشی، دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ارائه گردد.

توجه: فایل الکترونیکی خلاصه فرایندها حتماً باید با نام انگلیسی ذخیره و ارسال گردد.