جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری

عنوان كارگاه:

چگونگي طراحي و تدوين فرآيند آموزشي"

اهداف كارگاه:

♦ تشخیص تفاوت یک فرایند آموزشی با یک پژوهش آموزشی

♦ هدف از طراحی و انجام فرایند آموزشی

♦ مراحل طراحی یک فرایند آموزشی

♦ نحوه و مراحل ارزیابی و تحلیل یک فرایند آموزشی

♦ تحلیل اشکال فرایند های آموزش

مخاطبين:

اعضاي هيات علمي

مدرسين كارگاه:

آقاي دكتر عباس مكارم- آقاي دكتر مجيد اكبري- خانم دكتر طباطبايي چهر

زمان:

پنج شنبه 95/02/16 از ساعت 17:30 الي 19:30

مكان:

دانشكده پرستاري و مامايي